Các kim loại quý như Vàng và Bạc thường được coi là tài sản an toàn nhất trong thời điểm diễn ra khủng hoảng kinh tế và thị trường. Do đó, rất nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ nắm giữ ít nhất một phần kim loại quý trong danh mục đầu tư của họ.